Teaching

Summer semester 2024

Seminar “Introduction to Phonetics and Phonology”

Forschungskolloquium DaF/DaZ

Winter semester 2023/2024

Forschungskolloquium DaF/DaZ

Summer semester 2023

Seminar “Einführung in die statistische Auswertung und Konzipierung von Studien mit Fokus DaF/DaZ”

Forschungskolloquium DaF/DaZ